NOUTATI


CONVOCAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
si
Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor

SC ROFEP SA


CONVOCAREA
Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor
SC ROFEP SA


HOTARAREA  Nr. 58/22.08.2016
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SC ROFEP SA


HOTARAREA  Nr. 57/22.08.2016
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SC ROFEP SA


HOTARAREA  Nr. 56/22.08.2016
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SC ROFEP SA


HOTARAREA  Nr. 55/22.08.2016
a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
SC ROFEP SA


HOTARAREA  Nr. 54/22.08.2016
a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
SC ROFEP SA


HOTARAREA  Nr. 53/22.08.2016
a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
SC ROFEP SA


HOTARAREA  Nr. 52/22.08.2016
a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
SC ROFEP SA


CONVOCAREA
Adunarii Generale Extraordinara si Ordinara a Actionarilor
SC ROFEP SA


HOTARAREA  Nr. 51/24.05.2016
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SC ROFEP SA


HOTARAREA  Nr. 50/24.05.2016
a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
SC ROFEP SA


HOTARAREA  Nr. 49/24.05.2016
a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
SC ROFEP SA


Consiliul de Administratie al SC ROFEP SA
cu sediul in Municipiul Urziceni DN 2 Km 57,5 Judetul Ialomita

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la data de 24.05.2016 orele 10:00, respectiv 11:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la SC Depozitarul Sibex SA Sibiu la sfarsitul zilei de 12.05.2016.

Documente utile:


Actionarii care au solicitat retragerea din S.C. Rofep S.A. Urziceni si plata actiunilor pe care le detin, vor putea intra in posesia contravalorii actiunilor, in numerar la ghiseele oricarui sediu BRD - Groupe Societe Generale situat in Romania, in calitate de Agent de plata, sau in contul bancar indicat de actionar in cererea de retragere.

CONDUCEREA


HOTARAREA  Nr. 43/11.02.2016
a
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
SC ROFEP SA


HOTARAREA  Nr. 42/11.02.2016
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SC ROFEP SA


Consiliul de Administratie al SC ROFEP SA
cu sediul in Municipiul Urziceni DN 2 Km 57,5 Judetul Ialomita

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la data de 10.02.2016 orele 10:00, respectiv 11:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la SC Depozitarul SIBEX SA Sibiu la sfarsitul zilei de 25.01.2016

Documente utile:


HOTARAREA  Nr. 35/05.11.2015
a
ADUNARII GENERALE  EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
SC ROFEP SA


CONVOCARE ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
in data de 04.11.2015 incepand cu ora 11 a.m.,
la sediul ROFEP din Urziceni DN2 Bucuresti-Buzau km 57,5

Documente utile:


HOTARAREA  Nr. 30/26.05.2015
a
ADUNARII GENERALE  ORDINARE A ACTIONARILOR
SC ROFEP SA


HOTARAREA  Nr. 29/26.05.2015
a
ADUNARII GENERALE  ORDINARE A ACTIONARILOR
SC ROFEP SA


Consiliul de Administratie al SC ROFEP SA
cu sediul in Municipiul Urziceni  DN 2 Km 57,5 Judetul Ialomita

CONVOACA


Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la data de  26.05.2015 orele 10:00, respectiv 11:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la SC Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei de 15.05.2015, cu urmatoarea:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

  1. Raportul de Gestiune al Administratorilor pentru exercitiul financiar 2014 si descarcarea de gestiune a administratorilor.
  2. Raportul Comisiei de Cenzori privind Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierderi la 31.12.2014; Raportul de verificare si certificare al Bilantului Contabil pe anul 2014.
  3. Aprobarea Bilantului Contabil a Contului de Profit si Pierderi la 31.12.2014 precum  si a notelor explicative pe anul 2014.
  4. Aprobarea Proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015
  5. Aprobarea programului de Masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor BVC pentru exercitiul financiar 2015, inclusiv prelungirea liniilor de credit aflate in derulare la CEC BANK si RAIFFEISEN BANK, cu mentinerea garantiilor. Imputernicirea conducerii executive pentru semnarea tuturor documentelor in relatia cu  CEC BANK si RAIFFEISEN BANK.
  6. Alegerea noului Consiliu de Administratie al SC ROFEP SA format din 3 membri ca urmare a expirarii actualului mandat al administratorilor. Lista cuprinzand  informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii, putand fi consultata si completata de acestia; data limita pana la care se pot depune candidaturile este 15.05.2015.
  7. Stabilirea datei de 12.06.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Actionarilor. Aprobarea datei de 11.06.2015 ca data “ex-date”.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

  1. Modificarea Actului constitutiv al societatii prin inscrierea mentiunilor cu privire la componenta noului Consiliului de Administratie

Informatiile cu privire la convocarea adunarii generale si la documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale, proiectele de hotarari, formularele de procura speciala care urmeaza sa fie utilizate sunt puse la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii (www. rofep.ro) sau la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 9.00 -14.30 sau vor fi transmise prin servicii postale fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere scrisa in acest sens.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentare. Actionarii pot fi reprezentati prin alti actionari si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala. Data limita de depunere a procurilor speciale este de 22.05.2015, ora 14:00 ,la sediul societatii. Procurile neprezentate in termenul prevazut sau in alta forma decat cea mentionata pe site-ul societatii, nu vor fi luate in considerare.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de adunarea generala utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, cu legalizare de semnatura, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu cu 48 ore inainte de adunare. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala va fi permis in baza actului de identitate, in cazul actionarilor persoane fizice iar in cazul actionarilor persoane juridice sau a reprezentantilor actionarilor persoane fizice, cu procura speciala data persoanei care le reprezinta.

Actionarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal in baza unui document oficial, aflat in termenul de valabilitate, care-i atesta aceasta calitate.

Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana (alta decat reprezentatul legal) sa prezinte procura speciala semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului la adunare.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce , in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, drept exercitat numai in scris (transmis prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un  proiect de hotarare propus spre adoptare  de adunarea generala si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze  intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii generale.

Propunerile, solicitarile si intrebarile actionarilor vor putea fi transmise numai in scris, la sediul societatii ( prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), iar pentru identificarea persoanelor acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa ateste identitatea si calitatea de actionar sau reprezentant legal in cazul actionarului persoana juridica.

In cazul in care la prima convocare a Adunarii Generale a Actionarilor nu se va intruni cvorumul de prezenta prevazut de dispozitiile legale, se convoaca cea de-a doua Adunare Generala  a Actionarilor cu aceeasi ordine de zi, pentru data de 27.05.2015, la aceeasi ora si in acelasi loc, pentru toti actionarii societatii inregistrati la data de referinta mentionata.

PRESEDINTE CA - STOIAN DUMITRU

Documente utile:


Consiliul de Administratie al SC ROFEP SA cu sediul in Municipiul
Urziceni, DN 2, Km 57,5 Judetul Ialomita

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 07.04.2015, orele 10:00 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati la SC Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei de 25.03.2015, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea vanzarii imobilului cu numar cadastral 332/1/6, compus din cladire C12 - cladire comuna pentru atelier mecanic-SDV-AME si a terenului aferent.
2. Aprobarea vanzarii imobilului cu numar cadastral 332/1/2, compus din cladire C100 – spatiu comercial si a terenului aferent.
3. Aprobarea dezmembrarii lotului cu numar cadastral 332/1/1 si scoaterea la vanzare a unei parcele de teren intravilan in suprafata de aproximativ 630 mp.
4. Aprobarea dezmembrarii lotului cu numar cadastral 332/1/5 si scoaterea la vanzare a unei parcele de teren intravilan in suprafata de aproximativ  400 mp.
5. Aprobarea imputernicirii d-lui Buga Mihai, Director General, sa semneze  toate documentele aferente vanzarii imobilelor descrise mai sus.
6. Stabilirea datei de 24.04.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Actionarilor. Aprobarea datei de 23.04.2015 ca data “ex-date”.

Informatiile cu privire la convocarea adunarii generale si la documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale, proiectul de hotarare, formularele de procura speciala care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta sunt puse la dispozitia actionarilor  pe website-ul societatii(www. rofep.ro) sau la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 9.00 -14.30 sau vor fi transmise prin servicii postale fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere scrisa in acest sens.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentare. Actionarii pot fi reprezentati prin alti actionari si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala. Dupa completarea si semnarea procurii speciale de catre actionar, un exemplar se va depune (personal sau prin servicii postale) la sediul societatii cu 48 ore inainte de adunare, un exemplar va fi inmanat reprezentantului iar al treilea exemplar va ramane la actionar. Procurile neprezentate in termenul prevazut sau in alta forma decat cea mentionata pe site-ul societatii, nu vor fi luate in considerare.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de adunarea generala utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (BI/CI in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii,cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu cu 48 ore inainte de adunare. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala va fi permis in baza actului de identitate, in cazul actionarilor persoane fizice iar in cazul actionarilor persoane juridice sau a reprezentantilor actionarilor persoane fizice, cu procura speciala data persoanei care le reprezinta.

Actionarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal in baza unui document oficial, aflat in termenul de valabilitate, care-i atesta aceasta calitate (certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta).

Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana (alta decat reprezentatul legal) sa prezinte procura speciala semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului la adunare.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce , in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, drept exercitat numai in scris (transmis prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un  proiect de hotarare propus spre adoptare  de adunarea generala si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze  intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale,urmand a i se raspunde in cadrul adunarii generale.

Propunerile, solicitarile si intrebarile actionarilor vor putea fi transmise numai in scris, la sediul societatii ( prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), iar pentru identificarea persoanelor acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa ateste identitatea si calitatea de actionar sau reprezentant legal in cazul actionarului persoana juridica.

In cazul in care la prima convocare a Adunarii Generale a Actionarilor nu se va intruni cvorumul de prezenta prevazut de dispozitiile legale, se convoaca cea de-a doua Adunare Generala  a Actionarilor cu aceeasi ordine de zi, pentru data de 08.04.2015, la aceeasi ora si in acelasi loc, pentru toti actionarii societatii inregistrati la data de referinta mentionata.

PRESEDINTE CA - STOIAN DUMITRU

Documente utile:


HOTARAREA  Nr. 24/28.01.2015
a
ADUNARII GENERALE  EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
SC ROFEP SA

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor SC ROFEP SA Urziceni intrunita in data de 28.01.2015, orele 10:00,  la sediul social din Urziceni, Sos. Bucuresti-Buzau, Km 57,5, jud. Ialomita, statutar si legal constituita la care au participat actionari reprezentand 89,82% din capitalul social,  in temeiul Legii nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, ale Legii nr.151/2014, ale Regulamentului ASF nr.17/2014.
In urma dezbaterii materialelor prezentate la ordinea de zi, a adoptat cu 100% voturi, urmatoarea

HOTARARE
Art.1 

S-a luat la cunostinta de continutul Raportului privind cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor  pe o piata reglementata, respectiv a tranzactionarii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare (ATS) precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii, in conformitate cu Legea 151/2014.

Art.2
S-a dezbatut situatia creata de lipsa cadrului legal de functionare a pietei RASDAQ in conformitate cu Legea nr 151/2014.

Art.3
Se respinge efectuarea demersurilor legale necesare admiterii la tranzacţionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementată, in conformitate cu Legea 151/2014  si a tuturor  reglementarilor legale in vigoare.

Art.4
Se aproba efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate (simbol RFEP) pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de SIBEX-Sibiu STOCK EXCHANGE.

Art.5
Avand in vedere aprobarea de la Art.4, se aproba anularea pct.5 din ordinea de zi, acesta nemaiavand obiect.

Art.6
Se aproba mandatarea d-lui BUGA MIHAI sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru  ducerea la indeplinire a Hotararii AGEA, sa depuna si sa preia  acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si alte entitati publice sau private.
Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor  de mai sus, oricarei persoane dupa cum considera  necesar.

Art.7
Se aproba data de 20.02.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea  actionarilor asupra  carora se  rasfrang   efectele hotararilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Actionarilor.
Se aproba data de 19.02.2015 ca data „ex date”, respectiv data  anterioara datei de inregistrare  la  care  instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara  drepturile care deriva din hotarare,  in conformitate  cu  prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

PRESEDINTE PREZIDIU AGEA/PRESEDINTE CA
STOIAN DUMITRU

SECRETAR AGEA
NASTASE VALENTINA

 

Documente utile:


Consiliul de Administratie al SC ROFEP SA  cu sediul in Municipiul Urziceni  DN 2 Km 57,5 Judetul Ialomita

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 28.01.2015, orele 10:00 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati la SC Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei de 16.01.2015, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea Raportului cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv a tranzactionarii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare(ATS) precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii, in conformitate cu Legea 151/2014 si pus la dispozitia actionarilor pe site-ul societatii in conditiile art.117 (2) din Legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Dezbaterea de catre actionari a situatiei create de lipsa cadrului legal de functionare a pietei RASDAQ, in conformitate cu Legea 151/2014.

3. Luarea unei decizii privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata , in conformitate cu Legea 151/2014.

4. Luarea unei decizii privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (ATS), in conformitate cu Legea 151/2014.

5. Aprobarea modalitatii de retragere din societate a actionarilor in cazul in care nu se aproba nici o propunere de la punctele 3 sau 4 ale ordinii de zi. In cazul in care se aproba unul din punctele 3 sau 4 ale ordinii de zi, punctul 5 din ordinea de zi se anuleaza.

6. Aprobarea mandatarii d-lui Buga Mihai, Director General, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a  Hotararii AGEA , sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si alte entitati publice sau private. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane dupa cum considera necesar.

7. Stabilirea datei de 20.02.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de prezenta

Adunare Generala a Actionarilor. Aprobarea datei de 19.02.2015 ca data “ex-date” in conformitate cu Decizia nr 1430/07.10.2014.

La data convocarii AGEA  capitalul social al societatii este de 6.483.015 lei format din 2.593.206 actiuni, cu valoare nominala de 2,5 lei, fiecare actiune dand dreptul de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii.

Informatiile cu privire la convocarea adunarii generale si la documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale, proiectul de hotarare, formularele de procura speciala care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta sunt puse la dispozitia actionarilor de la data de 22.12.2014 pe website-ul societatii (www. rofep.ro) sau la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 9.00 -14.30 sau vor fi transmise prin servicii postale fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere scrisa in acest sens.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentare. Actionarii pot fi reprezentati prin alti actionari si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala. Dupa completarea si semnarea procurii speciale de catre actionar, un exemplar se va depune (personal sau prin servicii postale) la sediul societatii cu 48 ore inainte de adunare, un exemplar va fi inmanat reprezentantului iar al treilea exemplar va ramane la actionar. Procurile neprezentate in termenul prevazut sau in alta forma decat cea mentionata pe site-ul societatii, nu vor fi luate in considerare.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de adunarea generala utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (BI/CI in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii,cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu cu 48 ore inainte de adunare. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala va fi permis in baza actului de identitate, in cazul actionarilor persoane fizice iar in cazul actionarilor persoane juridice sau a reprezentantilor actionarilor persoane fizice, cu procura speciala data persoanei care le reprezinta.

Actionarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal in baza unui document oficial, aflat in termenul de valabilitate, care -i atesta aceasta calitate (certificat  constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta).

Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana (alta decat reprezentatul legal) sa prezinte procura speciala semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului la adunare.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, drept exercitat numai in scris (transmis prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un  proiect de hotarare propus spre adoptare  de adunarea generala si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze  intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale,urmand a i se raspunde in cadrul adunarii generale.

Propunerile, solicitarile si intrebarile actionarilor vor putea fi transmise numai in scris, la sediul societatii ( prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), iar pentru identificarea persoanelor acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa ateste identitatea si calitatea de actionar sau reprezentant legal in cazul actionarului persoana juridica.

In cazul in care la prima convocare a Adunarii Generale a Actionarilor nu se va intruni cvorumul de prezenta prevazut de dispozitiile legale, se convoaca cea de-a doua Adunare Generala  a Actionarilor cu aceeasi ordine de zi, pentru data de 29.01.2015, la aceeasi ora si in acelasi loc, pentru toti actionarii societatii inregistrati la data de referinta mentionata.

 

 

PRESEDINTE CA
STOIAN DUMITRU

Documente utile:


 
 
 
  Comunicate financiare